Home Dunia Lippo miliki kapasitas dan piawai bangun kota baru, Meikarta terobosan realistis